EduKempen | Over ons | Visie

De onderwijsvisie van het CVO EduKempen is vastgelegd in het pedagogisch project van het GO van de Vlaamse gemeenschap (PPGO!) dat een pluralistische grondslag heeft en focust op zelfgestuurd leren met een goede ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele talenten, het welbevinden en de specifieke mogelijkheden van iedere cursist.

Het CVO EduKempen realiseert haar visie via de volgende pijlers:

Kwaliteitsvol onderwijs

We bieden kwaliteitsvol onderwijs dat voldoet aan de huidige maatschappelijke, persoonlijke, educatieve en economische noden. Het onderwijs is betekenisvol, praktijkgericht, vernieuwend en afgestemd op de noden van de maatschappij en de arbeidsmarkt van vandaag. Via trajectbegeleiding worden leerwinst en ontwikkeling opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Kwaliteitsontwikkeling is een beleidsprioriteit. We doen dit aan de hand van o.a. bevragingen bij cursisten, personeel en andere stakeholders, analyse van gegevens (instroom, doorstroom en uitstroom), klasbezoeken en functioneringsgesprekken.

Cursistgerichtheid

Voor de cursisten die hier nood aan hebben, tekenen wij samen met hen een individueel opleidingstraject uit. Daarbij houden wij rekening met het leef- en leerritme van de cursist. We ontwikkelen een gevarieerd opleidingsaanbod dat inspeelt op verschillende en specifieke doel- en kansengroepen. We zorgen voor een stimulerende leeromgeving en streven naar een maximale leerwinst voor iedere cursist, zodat we het vertrouwen van cursisten behouden en versterken.

Gemotiveerde en excellente medewerkers

Onze gemotiveerde en excellente medewerkers staan garant voor een servicegerichte organisatie en een kwaliteitsvol aanbod. Medewerkers worden gecoacht in hun functioneren en gestimuleerd om zich voortdurend te blijven bijscholen.

Samenwerking en participatie

We streven naar participatie en betrokkenheid door open te communiceren en zowel cursisten als medewerkers te betrekken bij het centrumbeleid. Samenwerking wordt gestimuleerd binnen eenzelfde team maar ook tussen de verschillende teams onderling. Teams, gecoacht door coördinatoren en directie, zorgen voor een breed gedragen participatieve besluitvorming en betrokkenheid. CVO EduKempen streeft naar innovatieve organisatiestructuren.